ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W HOLANDII

Prawo do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych na terenie Holandii

Holenderskie Prawo Pracy stanowi, iż prawo do zasiłku ma osoba bezrobotna, której okres stażu pracy przekroczył 6 miesięcy. Osobom zatrudnionym w Holandii krócej niż pół roku w razie jej utraty nie przysługuje prawo do otrzymania tego świadczenia. Jednocześnie trzeba posiadać stały meldunek w Holandii.

Kwota świadczenia również uzależniona jest od wieku pracownika i stażu pracy. Rejestracją osób bezrobotnych zajmuje się Centrum voor Werk en Inkomen (Holenderski Urząd Pracy), instytucja ta jest odpowiedzialna również za wypłacanie zasiłków. Aby otrzymać zasiłek trzeba dodatkowo posiadać ważną polisę ubezpieczeniową.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych:
Osobom poniżej 65 roku życia,;
- które nie pobierają zasiłku chorobowego ani renty z tytułu pełnej niezdolności do pracy ani renty chorobowej (IVA)
- które nie otrzymują zasiłku dla osób niepełnosprawnych (WGA) (chyba że pracowali pobierając ten zasiłek i stracili pracę);
- które przepracowały 26 z 36 tygodni. Trzeba mieć przepracowane przynajmniej 26 tygodni w ostatnich 36 tygodniach przed pierwszym dniem rejestracji jako osoba bezrobotna. Nie wlicza się do tego okresu praca jako osoba samo zatrudniona.

Wysokość zasiłku:

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest indywidualnie, w oparciu o średnią stawkę dzienną (dagloon) wnioskodawcy z okresów zatrudnienia. Przez pierwsze dwa miesiące bezrobotny otrzymuje 75% średniej stawki dziennej. W kolejnych miesiącach zasiłek wynosi 70% tej stawki. Od kwoty zasiłku potrącane są składki na dodatek wakacyjny i ubezpieczenie chorobowe. W niektórych przypadkach potrąca się również składki emerytalne. Dodatek wakacyjny wypłaca się w maju. Jeśli ostatni zasiłek wypłacany jest przed majem, wraz z nim wypłacany jest dodatek wakacyjny.

UWV potrąca od zasiłku obowiązkową składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 6,5%. Ponadto bezrobotny jest zobowiązany do opłacania odrębnej składki na obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Składka emerytalna potrąca jest bezrobotnym, którzy spełniają następujące warunki:
- mają 40 lat lub więcej w momencie utraty pracy;
- u ostatniego pracodawcy objęci byli funduszem emerytalnym;
- mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek jest wypłacany, co 4 tygodnie. UWV przelewa pieniądze na konto bezrobotnego.
Bezrobotny otrzymuje odcinek, na którym zawarta jest informacja o wysokości zasiłku oraz
potrąceniach.

Czas przysługiwania zasiłku w zależności od stażu pracy:

  • 4-5 lat: 6 miesięcy
  • 5-10 lat: 9 miesięcy
  • 10-15 lat: 1 rok
  • 15-20 lat: 1 rok 6 miesięcy
  • 20-25 lat: 2 lata
  • 25-30-lat: 2 lata 6 miesięcy

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polakom posiadającym status bezrobotnego w Holandii i otrzymującym zasiłek przysługuje możliwość przeniesienia transferu do innego kraju Unii Europejskiej np. Polski. Dokumentem uprawniającym do transferu zasiłku jest funkcjonujący od 1 maja 2010 r. unijny formularz U2, który zastąpił dotychczasowy formularz E 303. Wniosek o przeniesienie transferu złożyć należy osobiście w Urzędzie Pracy, w który osoba bezrobotna jest zarejestrowana.

 


Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o druk E 303/U2 za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnego dokumentu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Do góry