PODATEK DOCHODOWY

 • zeznanie podatkowe powinno być przekazane do urzędu najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku.
 • rozliczenia można dokonać do 4 lat wstecz
 • podstawą do rozliczania się z niemieckim fiskusem jest posiadanie karty podatków dochodowych (Lohnsteuerkarte), którą można odebrać w lokalnym biurze meldunkowym (Einwohnermeldeamt) oraz Lohnsteuerbescheinigung
 • podatek od wynagrodzeń jest potrącany przez pracodawcę, w postaci zaliczki, której wysokość jest uzależniona od klasy podatkowej, do jakiej należy pracownik:
 • do klasy I należą osoby stanu wolnego, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III.
 • do klasy II należą osoby stanu wolnego w gospodarstwie, w którym zameldowane jest co najmniej jedno dziecko, za które otrzymuje się kwotę pomniejszającą podatek na dziecko
 • klasa III obejmuje pracowników zamężnych i żonatych oraz osoby owdowiałe w     trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka
 • klasę IV mogą wybrać małżonkowie, jeżeli oboje uzyskują dochody z pracy. W klasie V znajduje się jeden z małżonków zamiast klasy IV, jeżeli drugi wybrał klasę III.
 • do klasy VI należą pracownicy, którzy pobierają wynagrodzenie jednocześnie z kilku źródeł.

Klasę podatkowa można zmieniać bezpłatnie 2 razy w ciągu roku, a efekt zmiany jest realizowany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.  

Wysokość kary za nie złożenie zeznania:  Najmniejsza kara za nie złożenie rocznego zeznania podatkowego w Niemczech wynosi 150 EUR. Finanzamt ściga przede wszystkim te osoby, którym pracodawca w trakcie zatrudnienia wypłacał kwotę wolną od podatku (Steuerfreibetrag), a one nie rozliczyły się z podatku za ten okres. Steuerfreibetrag otrzymuje w Niemczech większość pracowników, którzy się przemieszczają. Powodem tego jest fakt, że pracodawcom najłatwiej jest wypłacić kwotę wolną od podatku właśnie tym pracownikom, którzy rocznie pokonują wiele kilometrów samochodem lub pracują w różnych miejscach Niemiec. Finanzamt bardzo chętnie wzywa do złożenia zeznania podatkowego osoby, które są opodatkowane w Niemczech według trzeciej klasy podatkowej. Podatnicy należący do trzeciej klasy podatkowej płacą w trakcie roku niższe podatki, więc muszą na koniec roku złożyć roczne rozliczenie. Bezwzględnie każda firma i osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Niemiec musi złożyć roczne deklaracje w zakresie Einkommensteuer (podatku dochodowego).

Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na wysokość zwrotu podatku za pracę na terenie Niemiec jest kwestia :

 • wysokość zarobków uzyskanych w Polsce, które zmniejszają kwotę do zwrotu z podatku niemieckiego
 • stan cywilny
 • wyznanie

Podatnikowi przysługują następujące odliczenia od dochodu (ulgi):

 • z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (dochodzi do tego w wypadku gdy w miejscu zamieszkania w Polsce, przebywa najbliższa rodzina, czyli współmałżonek oraz dzieci, które  nie przekroczyły 18 roku życia. W takiej sytuacji Finanzamt musi rozpatrzyć fakt, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, czyli tego, ze pracujemy na terenie Niemiec, a nasza najbliższa rodzina pozostaje wciąż na terenie Polski.

WAZNE: potrzebne jest potwierdzenie przez pracodawcę, ze wypłacane były nie opodatkowane świadczenie z tytlu prowadzenia dwóch gospodarstw, ze odpłatnie udostępniano kwatery oraz potwierdzenie adresów miejsc pracy w Niemczech.

 • z tytułu posiadania dzieci
 • z tytułu dojazdów własnym samochodem z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski

WAZNE: do udokumentowania wydatków związanych z podróżami do rodziny w Polsce pożądane jest przedłożenie następujących dokumentów:
- kopia dowodu rejestracyjnego
- kopia polisy ubezpieczeniowej samochodu
- oryginały rachunków za paliwo
- rachunki za naprawy lub przeglądy samochodu, z których wynika ilość   przejechanych kilometrów,
- informacja o stanie licznika na początku i na końcu roku,
- zestawienie, w jakich dniach i o której godzinie rozpoczęto i zakończono podróż do domu,  jeżeli podróże odbywane były samochodem,
- oryginały biletów - jeżeli podróże odbywane były środkami komunikacji publicznej.
dopuszczalna jest 1 wizyta w domu w każdym miesiącu pracy w Niemczech!

 • koszty dojazdów do pracy
 • środki robocze (np. narzędzia, specjalistyczne książki i czasopisma)
 • ubrania robocze
 • składki na związki zawodowe.
 • prowadzenie konta niemieckiego ok.16 euro
 • rozmowy Tel do Polski powyżej 15minut

WAZNE: zakwaterowanie, dojazdy do pracy, koszty związane z odwiedzinami żony i dzieci w Polsce, rozmowy telefoniczne itp. - wszystko musi być potwierdzone rachunkami, biletami, itp.

pracownik ma prawo odpisać sobie od podstawy podatku również koszty nie związane bezpośrednio z pracą ale w pośredni sposób. Np. jeśli w drodze do pracy ulegnie wypadkowi, może odpisać sobie koszty leczenia. To samo dotyczy wydatków związanych ze szkoleniami zawodowymi lub podróżami służbowymi (jeśli nie pokrywa ich pracodawca).

jeśli pracownik był zmuszony do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na obowiązki służbowe, może zaliczyć sobie wydatki z tym związane do kosztów produktywnych. Należy jednak przedłożyć w urzędzie skarbowym wyjaśnienie, że posiadanie dwóch mieszkań jest koniecznością do wykonywania obowiązków pracowniczych.

Rozliczenie razem z małżonkiem jest korzystne w wypadku gdy dochód uzyskany z tytułu pracy na terenie Niemiec jest wyższy od ok. 10 tysięcy Euro. WAZNE! Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest możliwe, gdy dochody małżonka Polsce nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku (ok.7664 euro) oraz 10% dochodów małżonka

Wymagane dokumenty do rozliczenie podatku niemieckiego:

 • Lohnsteuerbescheinigung
 • Lohnsteuerkarte
 • Identyfikationsnummer
 • Steuernummer
 • Anmeldung
 • numer konta ( rozliczenie za 2007 lub 2008- konto musi być potwierdzone przez Bank na druku : Angaben uber die polnische Bankverbindung)
 • Zaświadczenie Eu/eog (jeżeli nie podatnik nie przepracował całego roku w Polsce oraz jeżeli jest to rozliczenie wspólnie z małżonkiem
 • potwierdzenia: rachunki, bilety, itp.

 


 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złoży wniosek o zwrot podatku za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Do góry